Specifikace služby Možnost vrátit zboží do 40 dnů

1. Základní ustanovení
 

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Možnost vrátit zboží do 40 dnů“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je podnikatel Radim Fišer, IČ 06907652, DIČ CZ9108154924, se sídlem Štefánikova 940/20 Třebíč 67401, (dále jen „poskytovatel“)  a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.
Smlouva o poskytování služby je uzavřena tehdy, když objednatel spolu s vybraným výrobkům, nabízeným poskytovatelem na jím provozovaných e-shopech, potvrdí v tzv. košíku i službu a poskytovatel mu vystaví fakturu.

2. Popis služby


Poskytovatel zaručuje objednateli, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 40 dnů od vytvoření objednávky, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení objednatel požádá, tj. využije službu, ve lhůtě stanovené níže.

3. Podmínky využití služby


Poskytovatel je povinen poskytnout službu, tedy poskytnout objednateli možnost vrácení zakoupeného výrobku bez udání důvodu ve lhůtě viz níže, pouze pokud:

 • Objednatel objedná službu v termínu, kdy je tato služba nabízena, nejpozději však při doručení výrobku, jehož se služba týká;
 • Objednatel uhradí službu řádně a včas;
 • Objednatel neodstoupí od smlouvy na koupi výrobku, jehož se služba týká, před uplatněním služby;
 • Objednatel uplatní službu nejpozději 40. den od objednání výrobku a to elektronicky e-mailem na reklamace@istuff.cz či uplatní zasláním na adresu Štefánikova 940/20 Třebíč 67041
 • Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;
 • Objednatel prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související službu;
 • Objednatel předloží poskytovateli výrobek ve stavu „dobré“ (viz definice níže);
 • Sluchátka musí být nepoužité s neporušeným obalem.
 • Služba není určena pro nákupy na IČO a nelze ji použít, v případě uhrazení takové služby u objednávky na IČO, bude daná částka za službu na požádání vrácena.


V případě, že objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít, bude mu vrácena celá cena výrobku formou kódu, který může uplatnit na nákup jiného zboží . V případě, že objednatel uplatní službu a požádá o vrácení výrobku ve stavu špatné nebo znehodnocené, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží poté, co objednavatel uhradí poplatek za znehodnocené zboží stanovený poskytovatelem. 

Definice stavů výrobků, jehož se služba týká

Dobré

 • Výrobek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.); a
 • Výrobek nenese známky užívání; a
 • Výrobek je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.
 • Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Špatné

 • Výrobek nese známky užívání; a/nebo
 • Výrobek je nekompletní; a/nebo
 • Výrobek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.


Znehodnocené

 • Výrobek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat

4. Vrácení ceny služby


V případě, že je objednatelem spotřebitel, má právo od smlouvy na poskytování služby odstoupit ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, avšak v takovém případě musí vydat i veškeré bezdůvodné obohacení zpět poskytovateli nejpozději v moment odstoupení.

5. Vrácení ceny výrobku formou poukazu 

V případě, kdy objednatel splní veškeré poskytovatelovy podmínky služby pro vrácení výrobku, poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby objednateli kupní cenu výrobku ve formě kódu na další nákup.

6. Závěrečné ustanovení

Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 15. 06. 2022, přičemž specifikace této jsou k dispozici pod tímto odkazem na webu.