Vrácení zboží za kupón

Kompletní podmínky akce Výměna nevhodného dárku za poukaz

1. Základní ustanovení

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Výměna nevhodného dárku“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je Radim Fišer Štefánikova 940/20 67401 Třebíč, IČO 06907652, DIČ CZ9108154924, (dále jen „istuff.cz“) a na straně druhé je zákazník istuff.cz jakožto objednatel (dále jen „zákazník“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby. Služba je k vybraným výrobkům zakoupeným od 2.10.2023 poskytována za 1kč. Smlouva o poskytování služby je uzavřena v momentě, kdy je mezi istuff.cz a zákazníkem uzavřena kupní smlouva na vybraný výrobek.

2. Popis služby


istuff.cz se zavazuje zákazníkovi, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 15. 1. 2024, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení zákazník požádá, tj. využije službu ve stanovené lhůtě.

Zákazník – spotřebitel může službu využít nejdříve po uplynutí 14denní zákonné lhůty k odstoupení od kupní smlouvy – v prvních 14 dnech od převzetí zboží může spotřebitel využít svého zákonného práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží více viz obchodní podmínky - bod odstoupení od smlouvy.

3. Podmínky využití služby


istuff.cz je povinna poskytnout službu, tedy poskytnout zákazníkovi možnost vrácení zakoupeného výrobku bez udání důvodu do 15. 1. 2024, pouze pokud:

 • Zákazník neodstoupí od smlouvy na koupi výrobku, jehož se služba týká, před uplatněním služby;
 • Zákazník uplatní službu nejpozději 15. 1. 2024, a to k výrobku, na něž se služba vztahuje, e-mailově na info@istuff.cz či reklamace@istuff.cz 
 • Zákazník nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;
 • Zákazník prokáže nárok na službu originálem faktury obsahujícím příslušný výrobek a s ním související službu;
 • Zákazník předloží istuff.cz výrobek alespoň ve stavu „dobré“ (viz definice níže);
 • Zboží typu sluchátka zákazník musí doručit v neporušeném obalu z hygenických důvodů


V případě, kdy zákazník splní podmínky, za kterých může službu využít, a vrátí istuff.cz zboží, které bylo zakoupeno jako zcela nové, ve stavu původního (originálního) a neporušeného obalu včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bude mu vrácena celá kupní cena zboží formou poukazu na další nákup na istuff.cz dle těchto podmínek.

V případě, kdy zákazník splní podmínky, za kterých může službu využít a vrátí istuff.cz zboží, které bylo zakoupeno jako zcela nové, ve stavu špatné nebo znehodnocené, pak zákazníkovi bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu formou poukazu dle bodu 6. těchto podmínek, případně za 0,- Kč a převzetí zboží do ekologické likvidace. Pokud zákazník vrátí zboží, které je určené k péči o tělo nebo k hygieně ve stavu špatné nebo znehodnocené, tedy produkt nese známky použití, zpětný odběr ze strany Alzy není u těchto produktů možný.


Definice stavů výrobků, jehož se služba týká

Dobré

 • Výrobek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.); a
 • Výrobek nenese známky užívání; a
 • Výrobek je včetně obalového materiálu, který nese pouze známky běžného rozbalení zboží.
 • Výrobky určené k péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Špatné

 • Výrobek nese známky užívání; a/nebo
 • Výrobek je nekompletní; a/nebo
 • Výrobek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.


Znehodnocené

 • Výrobek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
 • Výrobek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat

4. Čeho se služba netýká


Tato nabídka se týká pouze zboží, u kterého je služba nabízena v rámci popisu produktu a v košíku, tedy v procesu zadávání a potvrzování objednávky. Nelze vrátit dárkové poukazy, licence, elektronický obsah, rychle se kazící zboží a zboží, u něhož nelze využít ani zákonného odstoupení. Nelze vrátit také zboží upravené na přání zákazníka, ( ani služby/zboží, které byly se zbožím poskytnuty (např. aplikace ochranného skla).

5. Vrácení výrobku


Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Alzou a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy, nebo k využití služby, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté fyzické dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení zákazníka. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má istuff.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

6. Vrácení ceny výrobku formou poukazu


V případě, kdy zákazník splní veškeré podmínky služby pro vrácení výrobku, istuff.cz vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby zákazníkovi kupní cenu výrobku ve formě poukazu k nákupu zboží na www.istuff.cz. Tento poukaz není směnitelný za peníze.


Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup použil poukaz, istuff.cz mu vrátí kupní cenu zboží opět ve formě poukazu k nákupu zboží na istuff.cz. Ani tento poukaz není směnitelný za peníze. Doba platnosti poukazu je do 29. 02. 2024.

Hodnotu poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. V případě, že hodnota zakoupeného zboží bude nižší než hodnota poukazu, istuff.cz zákazníkovi nevrací žádné peníze.

 

7. Závěrečné ustanovení


Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 2. 10. 2023